kbd <-> online dictionaryHelphelp

Bulgarian Talking Dictionary CD


This product contains: Bulgarian-English, Bulgarian-German, Bulgarian-French, Bulgarian-Italian, Bulgarian-Spanish, Bulgarian-Greek and Bulgarian-Turkish language data bases. All 60,000 Bulgarian words in the dictionaries are pronounced by a professional announcer. This product can be used independently with the above dictionaries or in addition to already installed dictionaries from EuroDict XP Pro or Talking series with pronunciation of Bulgarian words.


Word of the day:do

I. v (did [did]; done [dʌn])
1. правя, върша, извършвам, свършвам, изпълнявам; занимавам се с; to ~ o.’s military service отбивам военната си служба; to ~ a portrait правя (рисувам) портрет; to ~ the garden заемам се с градината; почиствам градината; to do o.’s hair вчесвам се, сресвам се; правя си прическа; this restaurant doesn’t ~ lunch on Sundays в този ресторант не предлагат обяд в неделя; it isn’t done това не е позволено (обичайно); така не бива; that’s done it това вече преля чашата, и това на всичко отгоре; it is as good as done речено-сторено; все едно, че е направено; дадено; имай го за свършено; it gives me s.th. to ~ това ми създава занимавка; това ми запълва времето; what is to be done? какво да се прави? there is nothing to be done няма какво да се прави, не остава нищо друго; she did nothing but cry тя само плачеше; by so ~ing по този начин; what (how) ~ you ~ for bread? как се снабдявате с хляб? как стои при вас въпросът с хляба? I had much to ~ in (с ger) не ми беше лесно да; ~ what you will каквото и да правиш; to ~ or die да победя или да умра; победа или смърт; ~-or-die air крайна (пълна) решимост; • when at Rome ~ as the Romans ~ с вълците - по вълчи; когато си в Рим, постъпвай така, както постъпват римляните; to ~ o.’s own thing постъпвам типично в свой стил; върша това, което ми приляга (харесва); I could ~ with a cup of coffee няма да ми се отрази зле едно кафе, не бих имал нищо против едно кафе; well done! браво! отлично! there is nothing ~ing нищо не става; мъртвило е; nothing ~ing! нищо не става! няма го майстора! да ги нямаме такива! такива не минават! nothing ~ing under a thousand leva и пръста си не мърдам за по-малко от хиляда лева, не може да става дума за по-малко от хиляда лева; (meat) well done добре опечено (месо); done (to a turn) много добре опечено; to ~ o.’s nut разг. побеснявам; избухвам;
2. причинявам, правя; to ~ o.’s good полезен съм;
3. оказвам; to ~ s.o. a favour правя някому услуга;
4. разглеждам; посещавам; to ~ a picture gallery разглеждам картинна галерия;
5. угощавам, храня; отнасям се към; to ~ o.s. well угаждам си;
6. стигам; достатъчен съм; върша работа; the meat won’t ~ for the two of us месото няма да стигне и за двама ни;
7. решавам, разрешавам (проблем, задача);
8. уча, следвам;
9. играя (роля); представям (пиеса);
10. движа се (с дадена скорост); вървя (за автомобил); this car will ~ 120 mph тази кола вдига 120 мили в час;
11. извървявам, изминавам (разстояние);
12. изтощавам; измарям;
13. разг. измамвам, подхлъзвам, прекарвам, прецаквам, изигравам, излъгвам; I think you have been done мисля, че са те метнали (изиграли); to ~ s.o. out of a job измествам някого от работата му;
14. подхождам, подобавам, приличам; that won’t ~ here на такова нещо не му е мястото тук; that will never ~ това е немислимо (непоносимо); така не може; will I ~? добре ли съм така? that will ~ достатъчно, стига; това е подходящо (удобно); it won’t ~ to play all day long не може да се играе цял ден;
15. чувствам се добре; справям се; поправям се; преуспявам; the patient is ~ing well болният върви към подобрение; he is a lad who will ~ well той е едно момче, което ще успее в живота, това момче има добро бъдеще; how ~ you ~! здравей!; здрасти! trees will not ~ in this soil дървета не могат да растат на такава почва;
16. (в перфектни форми) свършвам, приключвам, завършвам; one more question and I am done още един въпрос и свършвам; be more precise or we shall never have done бъди по-конкретен (точен), иначе никога няма да свършим; let us have done with it нека да свършим с това; нека да оставим това; haven’t you done eating yet? още не си ли се наял? не си ли свършил вече с яденето? be done! хайде свършвай! done! готово! съгласен! дай ръка! (при пазарлък и пр.);
17. (за заместване на друг глагол с оглед да се избегне повторение) I replied as others have done отговорих, както бяха сторили и други хора; why act as you ~? защо действаш така? the church can be seen from afar, standing as it does on the cliff църквата може да се види отдалеч там горе на скалите; May I open these letters? Please ~! мога ли да отворя тези писма? - да, разбира се! they have always existed and ~ so still те винаги са съществували и продължават да съществуват;
18. (като спомагателен глагол в отрицателни и въпросителни форми) he did not see me той не ме видя; did he not (didn’t he) see me? той не ме ли видя? ~ not speak! не говори! ~ you mind? имаш ли нещо против? (~) you see? виждате (виждаш) ли? нали така? I like coffee, ~ you? обичам кафе, а ти? you like him, don’t you? ти го обичаш нали? don’t! недей! остави! стига!
19. (за усилване) he threatened to go and he did go (and go he did) той се закани, че ще отиде, и действително отиде;
20. (в юридически и църковен стил) all them earth doth worship Thee цялата вселена Те слави; charged that he did on the 11th of February utter threats обвинен в това, че на 11 февруари е произнесъл закани;
21. sl арестувам;
22. sl намирам за виновен в престъпление;
23. австр. разг. губя пари главоломно; банкрутирам; изчерпвам (ресурси, пари);
24. sl млатя; малтретирам; нападам;
25. sl друсам се, вземам наркотик;
26. имитирам; he can ~ all his friends той може да имитира всичките си приятели;


[dou]
n муз. до.
abbr = ditto.
[du:´gudəri]
-goodery n наивност; фантазьорство.
[du:´gudiη]
-gooding adj наивен; изпълнен с добри, но нереалистични намерения.
[´du:ɔ:´dai]
-or-die adj непоколебим, твърдо решен.

online version

The online dictionary is free to access and use and allows seeking words and expressions in, and from, original to, and from, recipient languages. Presently the online dictionary contains all databases that we offer: English-Bulgarian, German-Bulgarian, Italian-Bulgarian, Spanish-Bulgarian, French-Bulgarian, Greek-Bulgarian, Turkish-Bulgarian, Turkish-English, Turkish-German, Turkish-French and Bulgarian Encyclopedic Dictionary. The access to any of named dictionaries takes place from the grey search field located above. The dictionary databases are the same as in the PRO versions of EuroDict XP. You might use it as a preview of the translation quality and content of the product you are interested in.

download version

EuroDict XP is a state-of-the-art computer dictionary using minimum system resources and using simple, intuitive interface, while offering to users a spectacular number of options to choose from.
Eurodict FREE fully corresponds to its name, as it is a free-of-charge version containing abbreviated versions of PRO dictionaries, as well as dictionary databases supplied by users and associates. All packages include EuroDict XP last version (3.0). Free versions of databases include a compulsory user-contained list of words, which may not be changed by user. Pronunciation is possible only for words included within. Teaching methods have limited options too. However, it is possible to install and use at the same time both paid and free-of-charge versions of databases.

CD version

EuroDict XP talking is the most featured version of our dictionaries, containing pronunciation of words for the main language and fully functional methods of training. This version is very suitable and useful for people studying that language. Additional option is to buy a disk containing all audio files for Bulgarian, which might then be added to all databases that include it. For any additional information and instructions on how to use our products, please read the manual.

a new version 3.1 available!

Download and update EuroDict XP up to version 3.1! If you have an older version, we strongly recommend to upgrade it!

EuroDict XP 3.1 automatically patches older versions without uninstalling.

To update your product download and install this update or any of the free EuroDict XP 3.1 versions

  • Fixed learning lists problem
  • Fixed problems with Limited User account on Win XP
  • Fixed problem with German Bulgarian Talking
  • Added auto update feature

download and CD version

EuroDict XP pro is priced version of all dictionaries. It is offered in downloadable versions and versions on CD. The Pro versions contain dictionary databases with guaranteed quality of licensed publishers. EuroDict XP is a state-of-the-art computer dictionary using minimum system resources and using simple, intuitive interface, while offering to users a spectacular number of options to choose from. The executive module is free-of-charge and can operate all versions of dictionaries. Downloadable versions are offered mostly for our clients outside of Bulgaria and can be purchased with credit cards transfers only. Our CD versions have the same price as the downloadable versions and may be purchased anywhere in Bulgaria where we have distributors and sellers or can be bought from our online e-shop and sent via post mail.

eurodict wap

WAP version

Our free online dictionary is now available for your mobile. Use your WAP enabled device to translate just like you do on your computer. Open www.eurodict.com with a WML 1.1 (+UTF-8) compatible browser (included in most modern mobiles), choose the languages, type your word and press Search.

** Note: Some devices may not open www.eurodict.com directly. If so use:
 http://www.eurodict.com/wap/.  
**If your device is not fully utf-8 compatible, you may not see some characters or they may appear incorrectly.
**On some devices an "insufficient memory" message may appear when translating words with long meaning.


English Bulgarian Dictionary

EuroDict XP

download for free

Random word:unguentary
adj мазен, маслен; вазелинов.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
top